byggesøknader

  • Nybygg
  • Ombygging

Bruksendring - (godkjenning leiligheter)

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker lager og administrerer byggesøknaden. Han påser at alle fagområder er dekket med ansvar.
En fullstendig og korrekt utfylt byggesøknad gir kortere behandlingstid i kommunen.  

tegninger

Med en vanlig byggesøknad skal det normalt leveres plantegninger, snittegning(er), fasadetegninger og situasjonsplan.

Nabovarsel

Utarbeides av Ansvarlig søker som skal motta eventuelle kommentarer fra naboer.

ansvarsretter

Myndighetene har laget et system for sentral godkjenning av foretak, dette er ikke lenger obligatorisk.  Det er også viktig å forstå begrensningene i en slik godkjenning.
Godkjenningen er først og fremst er en bekreftelse på at firma har et system for håndtering av prosjektinformasjon og god kjennskap til byggeforskriftene. Dette er ikke en entydig bekreftelse på firmaets faglige kunnskap.
Derfor er uavhengig kontroll av prosjekteringen og utførelsen i mange tilfeller svært nyttig. 

BYGGESØKNAD 

Normalt brukes verktøyet BYGGSØK. Ansvarlig søker vil foreslå tiltaksklasse for byggesaken.

oppfølging

All kommunikasjon mellom kommunen og byggesaken skal gå via Ansvarlig søker.

ferdigattest

Ansvarlig søker har ansvar for å påse at alle med ansvar leverer samsvarserklæringer/kontrollerklæringer etter at arbeidet er ferdig slik at det kan søkes om ferdigattest.